หน้าแรก

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2561

เขียนโดย Phassaporn

Professional training61ss

สิทธิพิเศษ
- ได้รับเงินกู้เป็นทุนดำเนินการ วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 3)
- สหกรณ์จะประชาสัมพันธ์กิจการของผู้ร่วมโครงการตามช่องทางของสหกรณ์
- สหกรณ์จะจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้เป็นครั้งคราวและจะอุดหนุนสินค้าตามความเหมาะสม
- กรณีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามที่สมัครไว้ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์เรียกเงินค่าอบรมที่สหกรณ์ได้จ่ายไปแล้วคืนและจะถูกเสนอชื่อต่อคณะกรรมการดำเนินการตัดสิทธิ์รับสวัสดิการต่างๆที่สหกรณ์จัดให้กับสมาชิกในรอบปีบัญชีถัดไป
- สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปีบัญชี และมีอายุไม่เกิน 50 ปี

รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ icon click