หน้าแรก

สินเชื่อเพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย

เขียนโดย Phassaporn

โครงการสวัสดิการ "สินเชื่อเพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย"

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ในการซื้ออาวุธปืนประจำกาย ซิก ซาวเออร์ รุ่น P320SP

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้

1.   เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

2.   ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นหรือสหกรณ์อื่น

3.   ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

4.   ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือไม่ปิดบังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย

5.   ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกพิจารณาโทษทางวินัย

6.   ต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามประกาศสหกรณ์

7. ไม่เคยซื้ออาวุธปืนจากโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซิก ซาวเออร์ รุ่น P320SP        

ราคา 26,280 บาท

การผ่อนชำระ งวดที่ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน 

เอกสารประกอบการขอกู้

1. ใบจอง รับได้ที่สหกรณ์ หรือ ดาวน์โหลด<---Click

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สลิปเงินเดือน

**หมดเขต วันที่ 9 พฤษภาคม 2563**

 gunforline10oct61ss