บริการสินเชื่อ

เงินกู้พิเศษ

เขียนโดย Super User

การให้บริการด้านเงินกู้พิเศษ

1.)   เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

              เป็นเงินกู้เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัว หรือ กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด หรือ ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัว หรือ 
เพื่อชำระหนี้อันมีมูลหนี้เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัวแก่บุคคลภายนอก วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท กำหนดส่งคืนไม่เกิน  300  งวด 

*การกู้เพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลังแรก สามารถกู้ได้ 100% จากราคาซื้อ* 

2.) เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ

 เป็นเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพของสมาชิกและครอบครัวก่อประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้ วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท กำหนดส่งคืนไม่เกิน 240 งวด

 3.) เพื่อการซื้อยานพาหนะ

เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะแก่สมาชิกสำหรับประกอบอาชีพของสมาชิก วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท กำหนดส่งคืนไม่เกิน 150 งวด

 คุณสมบัติของผู้กู้ แบบที่ 1 – 3 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 เอกสารหลักฐานที่ใช้

* สัญญาการซื้อบ้านหรือห้องชุดหรือที่ดิน / เอกสารกำหนดระยะเวลาปรับปรุงและราคาปรับปรุงต่อเติมสัญญาที่ทำไว้กับ

   ผู้รับเหมา (แล้วแต่กรณี) 

      * สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอกู้ 

      * สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ 

      * กรณีที่มีคู่สมรส ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรส  สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส

 หลักประกัน

  - อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินต้องเป็นโฉนดหรือ น.ส.3 หรือ น.ส. 3 ก

  - อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

  - หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์

  - กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแนบโครงการลงทุน

  - หลักประกันอื่น เช่น รถยนต์กรณีกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ เป็นต้น หรือตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

 การดำเนินการ

- สมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่นกู้พิเศษ โดยนำหลักทรัพย์คืออสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นที่ดินค้ำประกัน ต้องไปยื่นขอราคาประเมิน

  ของทางราชการก่อนยื่นคำขอกู้ 

- สมาชิกสามารถเลือกบริษัทประเมินเพื่อให้ทางสหกรณ์ส่งผู้แทนไปตรวจสอบหลักทรัพย์ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้

   จ่าย