เขียนโดย Phassaporn

IMG 3577 003

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ และผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ การให้บริการด้านต่าง ๆ การจัดสวัสดิการสมาชิก ของสอ.ตร. โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

เขียนโดย Phassaporn

IMG 4414 001

     เมื่อวันจันทร์ที่26 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริการ ด้านสวัสดิการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสอ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

เขียนโดย Phassaporn

IMG 5923 001

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงานในด้านระบบการลงทะเบียนสมาชิกโดยใช้บัตรประชาชน ของสอ.ตร. 

เขียนโดย Super User

IMG 6369 008

    เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำกัด นำโดย พลเอก อนุชิต อินทรทัต หัวหน้าคณะฯ นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาและดูงาน การบริหารงานของสอ.ตร. ในด้านการบริหารการลงทุน และแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ในยุคดิจิทัล โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ